Boşanma Davalarında Nafaka Türleri ve Şartları

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Tez çalışmamızın konusunu "Boşanma Davalarında Nafaka Türleri ve Şartları" oluşturmaktadır. Boşanma davalarındaki nafaka türleri; tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakasıdır. Bu nafakaların temeli, ahlaki ve sosyal düşüncelere dayanmaktadır. Evlilik birliği süresince eşler arasında geçerli olan dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğü ile ebeveyn olma sorumluluğu, boşanma davası sırasında ve sonrasında mahkeme tarafından takdir edilecek nafakalarla devam ettirilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda eşler arasında "eşitlik" ilkesi benimsenmiştir. Bu kapsamda 743 sayılı mülga Türk Kanunu Medeni'sinde yer alan eşitliğe aykırı düzenlemeler yeniden ele alınmıştır. Bu nedenle nafaka alacaklısı ya da borçlusu olma konusunda kanun koyucu, kadın veya erkek arasında herhangi bir ayrıma gitmemektedir. Çalışmanın amacı, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve tarafların menfaatleri ile çocukların korunması açısından oldukça önemli olan nafakalar konusuna literatüre katkı sağlayacak şekilde açıklamalarda bulunmaktır. Çalışmada genel olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Nafaka konusunda Türk Medeni Kanunu'nda yer alan düzenlemeler haricinde doktrindeki görüşlere yer verilerek farklı bakış açıları gözler önüne serilmiştir. Ayrıca Yargıtay'ın önemli kararları ile güncel kararlarına yer verilerek uygulamadaki durum yansıtılmaya çalışılmıştır. Yargıtay'ın bazı durumda konulara çözüm getiren bazı durumlarda ise kafa karışıklığına neden olan kararları yeri geldikçe aktarılmıştır. Çalışma kapsamında nafakalar konusunda mevcut düzenlemelerin genel anlamda yerinde olduğu görülse de yoksulluk nafakasına süresiz şekilde hükmedilmesi gibi bazı hususlar halen aydınlatılmaya muhtaçtır. Bu konuda gerekli olan kanuni değişikliklerin yapılması önem taşımaktadır.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
Boşanma Davası, Nafaka, Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası
Citation