Vakıf Üniversitelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin, Algılanan Öğrenci Memnuniyetine ve Prestije Etkisi

Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Abstract
Eğitimin ve bilginin önemi insanlık tarihinden bu yana tartışılamaz bir gerçektir. Hızla değişen ve gelişen çevremize adapte olmak, ayakta kalabilmek ve kendimizi geliştirebilmek için eğitim ihtiyacımız oluşmaktadır. Bireyin özellikle de mesleki yetkinliğini kazanacağı yükseköğretim kurumlarında sunulan eğitim, bir hizmet ürünüdür. Eğitim hizmetinin sürdürülebilir olması ve daha iyiye götürülmesi için öğrenciler tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bu araştırmanın temel amacı ülkemizde sayıları hızla artan yükseköğretim kurumlarının sundukları eğitim hizmetinin, alışılagelmiş hizmet kalitesi ölçüm araçlarından farklı olarak yükseköğretim kurumlarındaki hizmet kalitesini ölçmek için geliştirilmiş Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Ölçeği kullanılarak ölçülmesi ve bu algıların, öğrenci memnuniyeti ve prestij algıları ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmamızda öncelikle Üniversite, Hizmet, Hizmet Kalitesi, Hizmet Kalitesi Ölçme Yöntemleri, Öğrenci Memnuniyeti ve Prestij kavramları açıklanmıştır. Araştırmamız çerçevesinde İbn Haldun Üniversitesi'nde eğitim gören Lisans ve Lisansüstü öğrencilere Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Ölçeği (HESQUAL), Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ve Algılanan Prestij Ölçeği anket formunda doldurtulmuş ve çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. İlgili ölçekler arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi sonucunda Hizmet Kalitesi ile Öğrenci Memnuniyeti arasında kuvvetli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır ancak Hizmet Kalitesi ile Prestij Algıları arasında ilişki saptanmamıştır. Elde edilen bu bilgiler ışığında Hizmet Kalitesinin boyutları ile Öğrenci Memnuniyeti arasındaki ilişkinin saptanması için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Analizimiz neticesinde "Eğitimin Kalitesi" ve " Dönüştürücü Nitelik" boyutlarının Öğrenci Memnuniyetini kuvvetli etkilediği görülmüş olup bu bağlamda bulgularımızın teorik çıkarımları tartışılmıştır.
Description
▪ Yüksek lisans tezi.
Keywords
Hizmet, Hizmet Kalitesi, HESQUAL, Öğrenci Memnuniyeti, Prestij
Citation